Головна » Статті » Інформатика » Уроки 11 клас

Тема. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму

Тема. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму

Мета:

сформувати поняття:

y алгоритму;

y форм подання алгоритму;

y виконавця алгоритму;

сформувати уявлення про:

y різні види алгоритмів та їх виконання;

y різні методи подання алгоритмів;

y загальні основи термінології алгоритмізації;

формувати вміння використовувати:

y графічні схеми базових структур алгоритмів для опису алгоритмів;

y різні засоби подання алгоритмів;

виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за ПК.

Типу року: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Базові поняття й терміни: алгоритм, виконавець, базові структури алгоритмів,

слідування, розгалуження, повторення.

Структура уроку

І. Організаційний етап . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–5 хв

ІІ. Перевірка домашнього завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . .1–2 хв

ІІІ. Актуалізація опорних знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3–5 хв

ІV. Мотивація навчальної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . .1–2 хв

V. Засвоєння нових знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10–15 хв

1. Алгоритм.

2. Виконавець і властивості алгоритму.

3. Властивості алгоритмів.

4. Форми подання алгоритмів.

5. Основні елементи блок-схем алгоритму.

6. Реалізація алгоритму у вигляді програм.

VI. Формування вмінь та навичок . . . . . . . . . . . . . . . . . .15–20 хв

1. Виконання практичних завдань.

2. Алгоритми в житті людини.

3. Перевірка швидкості набирання тексту.

4. Запис алгоритмів у вигляді блок-схеми.

VII. Узагальнення та осмислення набутих знань . . . . . . . .8–12 хв

VIII. Підбиття підсумків уроку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2–3 хв

IX. Домашнє завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1–2 хв

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Привітання. Підготовка класу до занять.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Що називають моделлю?

2. Що таке моделювання?

3. На які типи можна поділити всі моделі?

4. Що таке інформаційна модель?

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Розв’язування будь-яких задач зводиться до виконання певних дій, команд згідно з деякою схемою. В інформатиці таку послідовність команд називають алгоритмом. Які бувають алгоритми? Як їх записують? У чому відмінність математичних алгоритмів від інформаційних? На ці та інші запитання ми спробуємо дати відповіді на уроці.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Алгоритм

Учитель. Алгоритм — це точний і зрозумілий опис послідовності дій над заданими об’єктами, що дозволяє одержати кінцевий результат.

Ви вже не раз зустрічалися з алгоритмами в інших шкільних предметах. Наприклад, у хімії отримання тієї чи іншої сполуки можна описати за допомогою алгоритму. Але найбільше прикладів алгоритмів у математиці — науці, у якій власне й зародилося це поняття. По суті, математика вивчає різні алгоритми і створює нові. До алгоритмів зі шкільного курсу математики належать правила виконання арифметичних дій, правила знаходження розв’язків рівнянь тощо. У вигляді алгоритмів можна сформулювати правила

побудови різних геометричних фігур (згадайте задачу на побудову), а також рекомендації щодо розв’язувння типових задач.

До слова «алгоритм» близькі за значенням слова: спосіб, рецепт. Однак алгоритми в інформатиці — це не тільки рецепти розв’язування задач. Алгоритми розробляють, насамперед, із метою автоматизації дій виконавця.

Складання алгоритму починається з розбивання описуваного процесу на послідовність окремих кроків. Властивість розбивання алгоритму на окремі кроки називають дискретністю алгоритму. Кожний крок алгоритму формулюється у вигляді інструкцій (команд), тобто визначених розпоряджень виконавцю. Наприклад, указати послідовність дій, які необхідно виконати

для обчислення виразу A x X = B

Виконавець і властивості алгоритму

Алгоритм розв’язування однієї й тієї самої задачі можна подати по-різному. Якщо ви навчаєте чогось собаку, ви будете давати усні команди зрозумілою для неї мовою. Якщо ж ви навчаєте свого приятеля їздити на велосипеді, то система команд, які він може виконати, буде, звичайно, ширшою. Алгоритм їзди ви можете описати усно або на папері.

Алгоритми складаються з орієнтацією на певного виконавця алгоритму: дресированої тварини, людини, автоматичного пристрою, комп’ютера. До складу алгоритму мають належати команди, які виконавець розуміє та може виконати.

Властивості алгоритмів

1. Скінченність. Виконання кожного алгоритму повинно завершуватися за скінченну кількість кроків.

2. Результативність. Виконання алгоритму завжди повинно приводити до певного результату. Воно не може закінчуватися невизначеною ситуацією або ж не закінчуватися взагалі.

3. Формальність. Виконавець відповідно до алгоритму повинен одержати результат, не вникаючи в його суть. Ця властивість має особливе значення для автоматизованого виконання алгоритмів.

4. Визначеність. Будь-який алгоритм потрібно описати так, щоб під час його виконання у виконавця не виникало двозначних указівок. Тобто різні виконавці згідно з алгоритмом повинні діяти однаково та одержати один і той самий результат.

5. Масовість. За допомогою створеного алгоритму можна розв’язувати цілий клас задач.

6. Зрозумілість. В алгоритмі повинні бути лише ті вказівки, які знайомі виконавцеві.

Форми подання алгоритмів

1. Словесні.

2. Словесно-формульні.

3. Графічні.

4. Однією з мов програмування.

Під час складання алгоритмів можна використовувати різні форми подання алгоритмів.

Наприклад, скласти алгоритм, який перевіряє, чи може існувати трикутник із кутами A, B, C.

Словесний запис алгоритму

1) Задаємо конкретні числові значення кутів A, B, C.

2) Якщо сума кутів дорівнює 180°, то трикутник існує, в іншому випадку не існує.

Словесно-формульний запис алгоритму

1) Задаємо конкретні числові значення кутів A, B, C.

2) Якщо A+ B +C=180 , то трикутник існує, в іншому випадку не існує.

Графічний запис алгоритму (блок-схема)

Реалізація алгоритму у вигляді програми

Вікно розробленого Windows-додатка

Запис алгоритму у вигляді програми

Код програми (Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition)

PublicClassForm1

PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.

Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.

Click

Dim a, b, c AsDouble

a = Convert.ToDouble(TextBox1.Text)

b = Convert.ToDouble(TextBox2.Text)

c = Convert.ToDouble(TextBox3.Text)

If (a + b + c = 180) Then Button2.Text = “ТАК” Else

Button2.Text = “НІ”

EndSub

EndClass

Код програми (Free Pascal)

Program Z1;

var a,b,c: Real;

begin

write(’Введіть значення кутів трикутника = ’);

readln(a,b,c);

if a+b+c=180 then writeln(’Існує’)

else writeln(’Не існує’);

end.

Отже, вигляд програми залежить від вибраного середовища програмування (мови).

VІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Виконання практичних завдань

Учні виконують комплекс вправ для зняття зорової втоми.

Вправи проводить староста класу (групи) або його заступник.

Алгоритми в житті людини (деталізація алгоритму довільна)

1. Як перейти через вулицю?

2. Я хочу чаю.

3. Я їду на море.

4. Мені потрібно на 10-й поверх.

5. Шукаємо інформацію.

Роботу бажано організувати за схемою:

  • Визначити очікуваний результат.
  •  Записати послідовність дій, виконання яких приведе до очікуваного результату.
  • Перевірити працездатність створеного алгоритму.

Учні виконують комплекс вправ для зняття м’язового напруження.

Перевірка швидкості набирання тексту (ключові слова мови програмування)

Запис алгоритмів у вигляді блок-схеми

Запишіть алгоритми у вигляді блок-схеми. Обчисліть значення виразу:

а) y x = + 2 1;

Врахувати, що для деяких значень обчислення неможливі.

VIІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Бесіда за питаннями

1. Що нового ви дізнались на уроці?

2. Як ці знання можна застосувати на практиці?

3. Чи престижна професія програміста?

4. Яка заробітна плата програмістів?

5. Що б ви хотіли дізнатись на наступному уроці?

Усне опитування

1. Що таке алгоритм? Дайте означення цього поняття.

2. Хто може бути виконавцем алгоритму? Наведіть приклади.

3. Назвіть відомі вам властивості алгоритмів.

4. Чи буде вважатися алгоритмом послідовність дій, що закінчується невизначеною ситуацією?

5. Наведіть приклади властивості масовості алгоритму.

6. Назвіть відомі вам способи зображення алгоритмів.

7. Які переваги графічного зображення алгоритмів перед словесним записом?

8. Назвіть компоненти блок-схем алгоритмів.

VIІI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель оцінює роботу учнів на уроці.

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника.

2. Записати алгоритм обчислення значення виразу у вигляді блок-схеми.

Обчислити значення виразу: ___________________________

Категорія: Уроки 11 клас | Додав: admin (01.09.2014)
Переглядів: 4006 | Теги: Властивості алгоритмів, Поняття алгоритму, алгоритм, ПРОГРАМУВАННЯ, Форми подання алгоритму | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Усі смайли
Код *: